Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Референции

"БУЛЯРД-КИ" ЕАД

На 20.10.2010 г. фирма "Бумеранг шипинг" ООД започна да изгражда, монтира и демонтира скеле на територията на" Булярд КИ". Изграждането на скелета се извършва съглано наша технологична документация и необходимите допълнителни документи по време на изграждане на кораба. Фирма ,,Бумеранг шипинг" ООД работи много добре, качествено и спазва указаните срокове.

Инспектор - скеле към отдел" Охрана на труда"


КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ АД

Да послужи, където е необходимо

ОТОРИЗИРАЩО ПИСМО

            Уважаеми г-не/г-жо,

            С настоящето ви информираме, че Корабно Машиностроене АД, фирма регистрирана съгласно законите на Република България, с адрес на управление: ул. Девня 24, Варна, България, ДДС №BG103000946, представлявано от Генералния Управител инж. Иван Димитров Даскалов, наричано по-долу за краткост „Възложител“

оторизира

            Бумеранг Шипинг ООД, с адрес на управление ул. Странджа 2, 9000 гр. Варна, България, представлявано от Антон Христов Ганев – Управител,

            да промоцира продуктите и услугите предлагани от Възложителя в Италия, Испания, Литва, Латвия, да предоставя специфична техническа и/или търговска информация за продуктите съгласно инструкциите на Възложителя, в зависимост от всеки индивидуален случай, както и да получава запитвания от потенциални клиенти в Италия, Испания, Литва, Латвия.

            Моля, да се има предвид, че настоящето писмо не предоставя правото да се извършват търговски преговори или да се поемат отговорности от името на Корабно Машиностроене АД.

С Уважение,

инж. Иван Димитров Даскалов (подпис не се чете)

Генерален Управител

Корабно Машиностроене АД

27.10.2010 г.

гр. Варна, България


„МТГ – ДЕЛФИН“ АД

ремонт на кораби, преустройство, корабостроене

ул. Дръзки 8, гр. Варна, 9000, България * тел: +359 52 602074 * факс: +359 52 632963

Дата: 01.11.2010 г.

Да послужи, където е необходимо

ПРЕПОРЪКА

            С настоящето уведомяваме всички заинтересувани страни, че Бумеранг Шипинг ООД работят като наш подизпълнител вече повече от година. За този период те успяха да се докажат като компания с умело управление и висококвалифицирани кадри. Те са експерти в своята област като изпълняват всички възложени задачи навреме, с високо качество и професионализъм.

            Също така бихме желали да потвърдим, че Бумеранг Шипинг ООД могат да действат като наш не-ексклузивен агент на територията на Испания за период от една календарна година (до 10.11.2011 г.) без правото да обвързват „МТГ-Делфин“ АД и да подписват споразумения от името на фирмата. Окончателното решение за сключване на договори ще се взема само и единствено от „МТГ-Делфин“ АД.

            Надяваме се, че така предоставената информация ще бъде полезна за вас.

С Уважение,

Светлин Стоянов